Primorsko-goranska županija i Društvo građevinskih inženjera Rijeka kao korisnik zaključili su UGOVOR o sufinanciranju programa/projekta Izrada smjernica za gospodarenje neopasnim građevnim otpadom sa gradilišta kojeg će Korisnik provoditi do lipnja 2018. godine.

DGIR se prijavio na Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2018. godini.

Za program/projekt odobrena su sredstva u iznosu od 3.000,00 (slovima: tri tisuće) kuna kao tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

Ovime DGIR izvršava obvezu informiranja javnosti da je Primorsko-goranska županija sufinancirala program/projekt koji je predmet Ugovora.

"Za informacije o ostalim programima financiranima sredstvima Primorsko-goranske županije, kao i za ostale informacije o Primorsko-goranskoj županiji, pozivamo Vas da posjetite web stranice Primorsko-goranske županije."